Általános szállítási feltételek

 

A Viszonteladó és a Szállító (továbbiakban: Felek) közötti együttműködés feltételeit az Együttműködési megállapodás, a Kondíciós táblázat, valamint annak melléklete együttesen tartalmazza.

 

Fogalmak:

Szállító: RAVAK Hungary Kft.

Viszonteladó: A szállítóval érvényes együttműködési szerződéssel rendelkező jogi személy, aki a Szállító termékeit értékesítés céljából vásárolja.

Fogyasztó: a 1997. évi CLV. törvény [ Fgy. tv. ] 2. § szerint meghatározott természetes és jogi személy aki a terméket saját célra használja tevékenységi körén kívül.

Együttműködési megállapodás – a felek között létrejött szállítói szerződés, amely alapja a Felek között létrejött kereskedelmi jogviszony.

Kondíciós táblázat – a felek között létrejött együttműködés pénzügyi és kereskedelmi feltételeit, valamint vállalásait és kötelezettségeit tartalmazza az ott megjelölt érvényességi időszakban.

Termékkatalógus – nyomtatott kiadvány és a weboldalon lévő termékkínálat, melyben a termékek fotókkal és megnevezésekkel egyértelműen azonosíthatók. A termékkatalógusban lévő feltételek és műszaki paraméterek változása esetén a Szállító írásos tájékoztatást ad. Minden esetben a weboldalon lévő információk érvényesek.

Szállítási határidő – maximális teljesítési dátum, melyben a Szállító vállalja a rendelés teljesítését. Amennyiben a rendelés visszaigazolásban nem szerepel szállítási határidő, ezen tételek azonnal rendelkezésre állnak a Szállító központi raktárában.

Szállítás módja - a Kondíciós táblázatban megjelölt cím, ahol az áru átadásra kerül. Amennyiben a Viszonteladó az árut a szállító telephelyén szeretné átvenni, ezt a rendelés leadásakor köteles jelezni és ezen tételeket külön rendelésben elküldeni. Azaz egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik. Amennyiben a Viszonteladó nem jelzi együttes teljesítés iránti igényét, a Szállító a rendelés teljesíthető tételeit automatikusan számlázza függetlenül a szállítás módjától.  A Szállító telephelyén történő áruátvétel esetén a Viszonteladó köteles átvételi igényét 24 órával előtte írásban jelezni, megjelölve a rendelés visszaigazolás számát.

Árjegyzék – A Szállító által forgalmazott termékek és pótalkatrészek ára, mely a Viszonteladó és a Szállító közötti átadási ár kalkulálásának alapja, melyet a Szállító az általa nyomtatott vagy elektronikusan publikált felületeken feltüntet. 

 

1. Együttműködés tárgya

A Szállító RAVAK fürdőszoba termékeket forgalmaz. A Szállító fenntartja a jogot a termékkínálat és a műszaki paraméterek egyoldalú módosítására. Az árjegyzék és termékkatalógus érvényességi időtartamát a Szállító határozza meg. Az érvényesség kezdete a mindenkor érvényes árjegyzékben és termékkatalógusban feltüntetésre kerül.

 

2. Viszonteladói árképzés

A Felek között érvényes számlázási ár képzése úgy történik, hogy a Szállító az általa kiadott hivatalos, aktuális Fogyasztói árjegyzék (és az ebben nem szereplő egyedi méretű termékek, alkatrészek) árainak nettó értékéhez viszonyított %-os mértékű kedvezményt ad. A kedvezmény mértékét a Felek között érvényes Kondíciós táblázat tartalmazza.

A Viszonteladó írásos projekt árajánlat kérése alapján a Felek megállapodhatnak egyedi ár meghatározásban. A Felek között projektként értelmezendő az egyszeri, az egyedi árajánlatban szereplő termékekre szóló rendelés, amely egy megnevezett beruházáson kerülnek beépítésre.

Az Árjegyzékben nem szereplő cikkek (katalóguson kívüli termékkínálat) esetén a Szállító fenntartja magának a jogot az egyedi árképzésre, melyből további kedvezmény nem adható.

A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy az Árjegyzékben szereplő termékek tervezett árváltozásait 30 nappal korábban írásban közli.

A Szállító fenntartja a jogot az azonnali egyoldalú árváltoztatásra, amennyiben a HUF/CZK árfolyam a termékkatalógus hátlapján és a weboldalon feltüntetett mértéket meghaladja.

 

3. Rendelés folyamata

a) Rendelés leadása - Az együttműködés keretében a Viszonteladó rendelését elektronikusan juttatja el a Szállítóhoz.

A legközelebbi szállítási napon kiszállítható termékek rendelésének határideje a szállítást megelőző 2. munkanap 11:00 óra. Példa: Keddi szállításhoz a teljesíthető tételek rendelésének határideje, előző péntek 11:00.

A rendelésben a Viszonteladó köteles pontosan feltüntetni a megrendelt áru cikkszámát, megnevezését és mennyiségét, valamint az átvétel helyét. Az átvétel helye egyezik a szerződésben rögzített szállítási címmel. Az ettől eltérő szállítási címekre külön megállapodás szükséges (például projekt helyszínre történő szállítás). A Viszonteladó köteles nyilatkozni arról, hogy az áru fuvarozásáról maga gondoskodik-e.  Egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik.

Amennyiben a Viszonteladó az árut a szállító telephelyén szeretné átvenni, ezt a rendelés leadásakor köteles jelezni és ezen tételeket külön rendelésben elküldeni. Azaz, egy rendelés egy féle szállítási módra (átvétel helyére) vonatkozik. Amennyiben a Viszonteladó nem jelzi együttes teljesítés iránti igényét, a Szállító a rendelés teljesíthető tételeit automatikusan teljesíti, függetlenül a szállítás módjától.

b) Rendelés visszaigazolása - a Szállító a leadott rendelést 4 munkaórán belül visszaigazolja, feltüntetve a Szállító és Viszonteladó hivatkozási számát. A rendelést a Szállító, egyedi hivatkozási számon email-ben visszaigazolja, a kondíciós táblázatban feltűntetett email címre.

 

Viszonteladó, kizárólag a rendelés visszaigazolását követő 24 órán belül jogosult írásban a rendelés módosítására vagy törlésére. Az egyedi gyártású termékek esetén a lemondás nem lehetséges. Amennyiben a Viszonteladó megtagadja az egyedi méretű termék átvételét, úgy a Szállító 50% meghiúsulási díjra jogosult, melyet kiszámláz a Viszonteladó felé. Az egyedi gyártású termékeknél a Szállító javasolja a termék árának 50%-kát foglalóként elkérni a fogyasztótól a rendelés rögzítésekor.

Amennyiben Viszonteladó a visszaigazolt határidőt követő 14 napon belül az árut nem veszi át, a Szállító a rendelést törli és értékének 50%-át a Szállító meghiúsulási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázza.

 

4. Áru átvétele

Az áru mennyiségi és minőségi átvételét a Viszonteladó képviselője minden esetben cég bélyegzőjével és aláírásával igazolja. A minőségi átvétel alatt a következő értendő:

A termék csomagolása sérülésmentes, azon szabad szemmel külső sérelmi nyom nem látható.

A Szállító vállalja, hogy amennyiben a visszaigazolt rendelés értéke meghaladja a Kondíciós táblázat mellékletében foglalt szállítási értékhatárt, a Szállító a Viszonteladó telephelyére az árut kiszállítja. A Szállító vállalja hogy heti rendszerességgel kiszállítja a visszaigazolt termékeket. Amennyiben a visszaigazolt határidőn belül a Szállító hibájából részteljesítés valósul meg, az elmaradt tételeket a Szállító saját költségén eljuttatja a Viszonteladóhoz.

Amennyiben a Viszonteladó megtagadja a megrendelt áru átvételét, a Szállító a rendelést törli és értékének 50%-át a Szállító meghiúsulási díjként a Viszonteladó részére kiszámlázza.

A Szállító nem teszi lehetővé a termék Viszonteladó által Meghatalmazott számára történő áru átvételét.

 

5. Visszáru és csere

A termékek visszáruzására és cseréjére kizárólag a Felek Kondíciós táblázatban rögzített feltételek és értékkorlátok alapján van lehetőség. 

Visszáru együttes feltételei:

  1. kizárólag a tárgyévben vásárolt termékek visszáruzása lehetséges
  2. kizárólag a Szállító érvényes kínálatában lévő, 37 napot nem meghaladó szállítási határidejű cikkek  visszáruzása lehetséges.
  3. kizárólag sértetlen, bontatlan csomagolással rendelkező termékek visszáruzása lehetséges.
  4. az egyedi méretű és katalóguson kívüli termékek visszavétele nem lehetséges.
  5. kizárólag azon termékek, amelyeknek az Árjegyzékében szereplő egységára meghaladja a 30.000,- Ft (ÁFA -s) értéket.
  6. a Viszonteladó a visszáru tételeiről szállítólevelet köteles kiállítani melyen feltüntetésre kerül a vásárolt termékre vonatkozó számlaszám. Bizonylat nélkül a visszavételre nincs lehetőség.
  7. a Viszonteladó köteles a visszáruzni szánt terméket előzetesen írásban jóváhagyatni minimum 1 munkanappal a visszaküldés/ visszaszállítás napja előtt.

 

A visszáruzni, cserélni kívánt termékek a Szállító telephelyére történő szakszerű visszaszállításáról a Viszonteladó köteles gondoskodni, vállalva annak költségeit. Ezen tételek jóváíró értéke a kondíciós lapban meghatározott visszáru keret terhére történik és nem haladhatja meg azt.

 

A Szállító kizárólag a hibás teljesítésből, hibásan rögzített rendelésekből származó, valamint a reklamációs ügyintézéshez visszakért termékek vissza szállítását vállalja. Ezen tételek jóváíró értéke a kondíciós lapban meghatározott visszáru keretet nem terheli.

 

6. Fizetési feltételek és elszámolások

Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés időpontjának a termék átadásának napját tekintik. A Viszonteladó a fizetési kötelezettségeknek a Szállító számlája alapján tesz eleget. Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési határidőt a teljesítés napjától számítják. A Szállító a számla kiegyenlítéséig a terméken a tulajdonjogot fenntartja.

Amennyiben a Viszonteladó számláit a határidő lejártáig nem egyenlíti ki, a további vásárlása kizárólag készpénz befizetésével történhet, és a Szállító fenntartja a jogot, hogy a tartozások rendezéséig a kiszolgálást (új rendelések befogadása, áru értékesítés, visszáru igény stb.) megtagadja.

A Viszonteladónak lehetősége van a kondíciós lapban rögzített feltételek mellett a számlaértéket a skontó mértékével csökkentve és a megállapított skontó határidőben kiegyenlíteni.

A skontó alkalmazásának feltétele, hogy a Viszonteladó a skontó érvényesítése napján ne rendelkezzen más, a Forgalmazó felé kiegyenlítetlen lejárt számlával sem, azaz a lejárt számlák kiegyenlítésének napjáig kiállított vevő számláknál skontó nem érvényesíthető.

Kiegyenlítési időpont alatt átutalással történő fizetés esetén az ellenértéknek a Szállító bankszámláján való jóváírásának napja; készpénzes fizetés esetén a Szállító pénztárába történő befizetés napja.

Számlák pénzügyi rendezésekor minden esetben szükséges az érintett számlákra való hivatkozás.

 

7. Minőségi kifogás

A fogyasztói reklamáció csak az egyértelműen beazonosítható, számlával igazolt bizonylat felmutatásakor érvényes.  A termékek csomagolásán belül található a jótállási jegy és a szerelési utasítás. A jótállási jegy tartalmazza a Szállító által biztosított önkéntesen vállalt jótállási időszakokat és azok vásárlóra vonatkozó feltételeit. Bármilyen minőségi kifogás beépített terméknél csak abban az esetben érvényesíthető, amennyiben a beépítés a termék szerelési utasítása alapján történt. A Szállító vállalja hogy a weboldalán található űrlapon bejelentett minőségi kifogást telefonon, írásban vagy személyesen a helyszínen  bírálja el a végfelhasználóval egyeztetve, a törvény által előírt határidőkön belül.

A Reklamáció beérkezésének napja az online bejelentés időpontja, melyben a vásárló az ott megadott email címre visszaigazolást kap.

A termék átvételét követően keletkezett szállítási - mechanikai sérülésekért a Szállító nem vállalja a felelősséget.

A Szállító által elismert minőségi kifogás esetén, amennyiben a termék be lett építve, a Szállító szakembere a helyszínen javítja vagy cseréli ki azt. A Szállító által elismert minőségi kifogás esetén, amennyiben a termék nem lett beépítve, a csere a viszonteladónál történik. A Viszonteladó a reklamált terméket tárolja, majd visszajuttatja a Szállító fuvarozójával. A Szállító a reklamációra kiadott terméket abban az esetben írja jóvá, ha a Viszonteladó a reklamált terméket visszajuttatta, szállítólevél kíséretében. Amennyiben a reklamáció nem termék cserével rendeződik, hanem utólagos engedménnyel, akkor a Szállító a kompenzált összeg ellenértékéről jóváíró számlát állít ki a Viszonteladó felé, melynek összegét nyitott számlák esetén kompenzálja. Amennyiben nincs nyitott számlája, akkor annak értékét átutalja a Viszonteladó bankszámlájára.

A Viszonteladó felhívja a vásárló figyelmét a termékek szerelési utasítás szerinti telepítésére és a telepítéshez elsősorban a RAVAK honlapján található szerződött szerviz partnereket javasolja.

A Szállító és a Viszonteladó a minőségi kifogásokat együtt kezelik, azzal a céllal, hogy a Vásárló elégedett legyen az ügyintézés folyamatával.

 

8. Képzések        

A Szállító vállalja, hogy a termékek tulajdonságaival, szerelésével és használatával kapcsolatos feladatokat szervezett vagy online oktatáson ismerteti. Az oktatás helyszínét és időpontját egyezteti a Viszonteladóval.

 

9. Mintadarabok

A Szállító a bemutatni kívánt termékeket minta kihelyezés céljából a Viszonteladó számára értékesíti a Kondíciós táblázatban meghatározott feltételekkel. Ezen minta termékeket a Viszonteladó a vásárlástól számított 24 hónapig nem értékesítheti. A kötelező időszakot követően a mintadarabok értékesítésekor, a számlán szükséges feltünteni a “mintadarab” megjegyzést. A Szállító bemutató állványain kizárólag RAVAK mintadarabok helyezhetők el.

Amennyiben a Viszonteladó értékesíti a mintaterméket, annak pótlását rendelés által biztosítja. A pótolt mintadarabot kizárólag 24 hónap elteltével vásárolhatja meg kedvezményes feltételekkel.

 

10. Egyéb rendelkezések

Minden az együttműködési megállapodásban, az Általános Kereskedelmi Feltételekben és a Kondíciós táblázatban nem szereplő kérdésekben a Felek írásos megállapodása szükséges.

 

Érvényes:

Kistarcsa, 2021 március 01. –től, módosításig.